В.П. Уткин ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Post Reply
PUETEKBEIC
Администратор
Posts: 107
Joined: 15 Nov 2020, 22:58

В.П. Уткин ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Post by PUETEKBEIC » 18 Nov 2020, 12:50

В.П. Уткин аспірант
Інститут економіки промисловості
Науковий керівник д.е.н. Лазаренко Д.О.


ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Формування і розвиток кластерних структур в усьому світі доводить, що така форма становлення господарства є ефективною і конкурентоспроможною. Поєднання кооперації та конкуренції між суб’єктами господарювання дозволяє в інтеграції створювати синергетичний ефект, що підвищує конкурентоспроможність консолідованої системи в порівнянні з окремими підприємствами. Кластеризація базується на взаємодії між такими трьома групами учасників кластеру як: державні органи (влада та місцеве самоврядування), підприємства та науково-освітні установи. Така взаємодія створює передумови для інноваційного розвитку, модернізує виробничий процес та удосконалює господарську діяльність.

Дані переваги не залишились непоміченими українськими вченими та підприємцями та завдяки регіональним ініціативам за останні 10 років кількість кластерних структур значно зросла. В декількох регіонах України були проведені дослідженні на доцільність створення кластерів, в результаті розпочалося формування перспективних кластерних структур [3].
Розглядаючи промисловий кластер із системних позицій можна розуміти його, як комплекс елементів, об’єднаних один з одним і зовнішнім середовищем у спільну мережу взаємопов’язаних ланцюгів.

Саме кластерна модель може стати потужним механізмом розвитку національної промисловості. Кластер (англ. cluster – група) – своєрідний холдинг невеликих підприємств з однієї сфери діяльності, об’єднаних технічно та організаційно у неформальну або формальну структуру з метою захисту своїх інтересів, зниження собівартості виробничих процесів і спільного просування продукції та послуг.
В економічній сфері конкуруючі суб’єкти утворюють інтегровані пучки, забезпечуючи конкурентні позиції на галузевих ринках. Кластер в економічній літературі визначається як індустріальний комплекс, або парк, сформований на базі територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів, пов'язаних технологічним ланцюжком.

В наукових дослідженнях можна побачити різноманітне трактування терміну «кластер». З точки зору мікроекономіки, кластер - це галузеве або територіальне об'єднання господарських структур, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та державними органами за для підвищення конкурентноздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону[1] .

Існують наступні фактори для створення кластерної схеми господарювання:
• Виконання принципу вільного ціноутворення,
• наявність приватної форми власності,
• наявність чистої конкуренції без монополії,
• висока платоспроможність і стабільність грошового обігу,
• економічна автономність,
• відповідальність учасників (засновників).
Кластерна технологія розвитку промисловості поступово починає відігравати ключову роль у розвитку бізнесу в Україні. На сьогоднішній день кластерна система є визнаним інструментом, супутнім економічному розвитку і підвищенню ефективності діяльності. Швидко поширюється число кластерних ініціатив як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються по всьому світу, відображає їх ефективність і життєздатність.
Як єдиний інтеграційний механізм він дозволяє знижувати витрати виробництва і ліквідувати дублювання типових бізнес-процесів.
До позитивних ефектів від кластерної інтеграції можна віднести:
1. зростання продуктивності;
2. підвищена сприйнятливість до можливостей інновації та високої спеціалізації;
3. розширений доступ до ринків збуту;
4. субконтрактація із спеціалізованими постачальниками;
5. підвищення кваліфікації робочої сили
6. зростання темпів формування нових виробництв;
7. оптимізація операційних витрат.

Висока ступінь диференціації промисловості характеризує інтеграцію суб’єктів в кластерну модель. Існують три фундаментальні підходи до кластерної побудови.
Територіальний підхід – коли учасники інтегруються за ознаками споріднених потреб на базі загальнодоступних ресурсів.
Вертикально-ланцюговий підхід – коли учасники формують мережу виробничих бізнес-процесів навколо кластерного ядра, шляхом вертикальної інтеграції суміжних ланок.
Багаторівневий підхід – коли кластерна інтеграція промислових виробництв має високий рівень агрегації.
Оптимальна кластерна економічна політика - це поєднання двох елементів: мобілізації високого економічного потенціалу ключових кластерів, і поліпшення умов продуктивності всієї економіки. Ці елементи взаємно доповнюють одне одного. Усередині самих кластерів вони будуть значно менш ефективними без позитивних трансформацій і ділового середовища.
Стратегії в масштабах всієї економіки з кластерними елементами також обмежені. Рівні деталізації, які можуть бути досягнуті лише специфікою кластера, обмежуються загальними теоретичними міркуваннями про заходи уряду. Ці міркування найчастіше створюють досить непродуктивні результати економічних заходів, і не призводять до позитивних змін як в окремих господарських одиницях, так і в економіці в цілому[2].

Для успішної реалізації кластерного проекту потрібні кваліфіковані фахівці, серед яких: координатори проектів, комунікатори, проект-менеджери фінансові аналітики, обліковці.
Щодо перспектив розвитку подібних об’єднань в нашій державі, то є всі передумови для створення інноваційних кластерів у високотехнологічних секторах на основі існуючих технопарків та індустріальних парків, а також систем спеціального та подвійного призначення.

В поточному році громадське об’єднання “ГОУЛОКАЛ” отримала грант від проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» з метою формування і впровадження життєздатних концепцій індустріальних парків на Сході України. Концепція розвитку індустріальних парків за принципом кластерної системи передбачає освітні етапі обміну досвідом між тренерами і слухачами, зрозуміти технічні, фінансові, нормативно-правові і маркетингові переваги кластерної моделі, а також практичні етапи впровадження відповідного інноваційного середовища у країні.

За кошти гранту буде реалізований проект «Формування кращих практик розвитку індустріальних парків та промислової нерухомості на Сході України». Цей проект має за мету сприяння відновленню промислового потенціалу Донецької і Луганської областей та Приазов’я [6].
Промислові кластери в національному середовищі можуть стати якісно новим просторовим утворенням, сприяти розвитку партнерства між підприємствами, владою та наукою. Досвід успішного функціонування кластерних систем у розвинених країнах світу актуалізує необхідність їх створення в Україні.

Список використаних джерел

1. Войнаренко М.П. Механізми адаптації кластерних моделей до політико-економічних реалій України // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій / Матеріали конференції 1-2 листопада 2001р. – Київ: Спілка економістів України, 2001.- С.25-33.
2. Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations / M. E. Porter. – NewYork: FreePress, 1990. – 896 р.
3. Дмитерко М. О. Регіональні кластери України: ефективність їх створення та перспективи розвитку. Матеріали X Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України» (21-22 листопада 2013 року). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013-sotsial ... trenko.htm.
4. Мій бізнес. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://msb.aval.ua/news/?id=25974
5. Станасюк Н.Е. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/3766 ... 10-117.pdf.
6. «ГОУЛОКАЛ» працюватиме над відновленням промислового потенціалу Донецької, Луганської областей та Приазов’я. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://golocal-ukraine.com/news-uk/gou ... riazov-ya/

Post Reply

Return to “6. Формування механізмів та систем стратегічного розвитку підприємств. Formation of mechanisms and systems of strategic development of enterprises.”