В.І.Перебийніс,Я.М.Радченко,Ю.М.Савченко ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ VS ОСНОВНІ ЗАСОБИ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Post Reply
PUETEKBEIC
Администратор
Posts: 107
Joined: 15 Nov 2020, 22:58

В.І.Перебийніс,Я.М.Радченко,Ю.М.Савченко ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ VS ОСНОВНІ ЗАСОБИ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Post by PUETEKBEIC » 17 Dec 2020, 10:40

В.І.Перебийніс, д.е.н., професор
Я.М.Радченко, студентка
Ю.М.Савченко, студентка
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ VS ОСНОВНІ ЗАСОБИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснюючи дослідження на тему «Формування та використання капіталу підприємства» (Ю.М.Савченко) та «Управління основними засобами підприємства» (Я.М.Радченко) нами була звернута увага на співвідношення категорій «основний капітал» й «основні засоби», зокрема, на певні теоретико-методологічні та практичні суперечності в їх застосуванні.
Питання використання основного капіталу (основних фондів, основних засобів) також розглянуті у низці авторських монографій (В.І. Перебийніс). Так, результати дослідження ефективності енергетичних ресурсів у процесі застосування технічних засобів розкриті у працях [6; 9], забезпечення транспортними засобами та їх використання - в роботах [7; 8], формуваня оптимальної системи управління запасами, зокрема, для ефективного машиновикористання – у монографії [5].
Поняття «основний капітал», «основні фонди» та «основні засоби» є основоположними у теоретичній і практичній економіці. До речі, як наука «економіка стала ключовою галуззю, завдання якої пояснювати та змінювати світ», про що пише відомий чеський економіст Томаш Седлачек у своїй книзі «Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи» [10].
Першим підручником з економіки, на думку Седлачека [10], стало «Багатство народів» Адама Сміта (1776 р.). На зміну йому у 1848 році прийшов підручник Джона Стю́арта Мілля «Принципи політичної економії». У 1890 році «біблією економіки» стали «Принципи економіки» Альфреда Маршалла. У цих книгах видатних економістів, зокрема, чільне місце відводиться дослідженню капіталу.
Відомий дослідник історії економічної думки, англійський професор Марк Блауг, автор книги «Экономическая мысль в ретроспективе» [1], зауважує, що з п’яти книг «Багатства народів» одну книгу (другу) Адам Сміт присвячує накопиченню капіталу - головній рушійній силі економічного прогресу.
Економічна енциклопедія, видана у м. Київ в 2000 році, капітал визначає з позицій марксистської політичної економії - як «сукупність виробничих відносин капіталістичного способу виробництва, за яких засоби праці, певні матеріальні блага, гроші, об'єкти інтелектуальної власності та різні види цінних паперів тощо є знаряддям експлуатації, привласнення частини чужої неоплаченої праці» [2].
Втім, сучасний дослідник філософських проблем економіки Валентин Ткач стверджує, що «у динамічному розвитку супероснов «капітали» -
«капіталісти» - «споживачі» капітали живуть по законах економічної формули, капіталісти спираються на ініціативу і свободи, врегульовані законом, а споживачі реалізовують свою уяву про успіх, сформульований моральним законом» [11]. (Під економічною формулою дослідник вочевидь розуміє класичну залежність «товар – гроші –товар»).
Можна припустити, що основний капітал як термін (на відміну від основних фондів) більш властивий для приватної форми власності, що характеризується конкуренцією та орієнтацією на прибуток (ринкова економіка).
У податковому законодавстві України поняття «основні фонди» використовувалося до 2011 року. Втім, у захищеній в 2017 році дисертації на тему «Ефективність використання основних виробничих фондів на підприємствах» здобувачем запропоноване удосконалене формулювання категорії «основні виробничі фонди» як «авансовані на придбання основних виробничих фондів кошти, що втілюються в необоротних активах підприємства, мають матеріально-речову форму та термін планового використання, що перевищує один рік» [3].
Варто зазначити, що основні фонди (як поняття більш притаманне для державної форми власності, що характеризується планомірністю свого розвитку на рівні держави) спрямоване на максимальне використання виробничих потужностей підприємств з умов централізовано-планової економіки.
Як стверджують П.В.Круш, О.В.Клименко, В.І.Подвігіна, В.О.Гулевич - автори навчального посібника «Капітал (основні та оборотні засоби)» [4] - причиною протиріч у тлумаченні зазначених економічних термінів є вітчизняне податкове законодавство.
Отже, як свідчить аналіз наукової літератури та нормативно-правових актів, методологічне питання «основний капітал vs основні засоби» потребує подальшого дослідження.

Список використаних джерел
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе ; пер. с англ. ; 4-е изд. Москва : Дело ЛТД, 1994. 720 с.
2. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол. : … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2001. 848 с.
3. Єлькін А. В. Ефективність використання основних виробничих фондів на підприємствах : дис. … канд. економ. наук : 08.00.04. Запоріжжя, 2017. 218 с. URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu ... ault/files (дата звернення: 14.11.2020).
4. Капітал (основні та оборотні засоби) : навчальний посібник / Круш П.В. та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 328 с.
5. Перебийніс В.І., Дроботя Я.А. Логістичне управління запасами на підприємствах: монографія. Полтава : ПУЕТ, 2012. 279 с.
6. Перебийніс В.І., Захарченко О.Г. Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу: монографія. Полтава : ПУЕТ, 2018. 185 с.
7. Перебийніс В.І., Перебийніс О.В. Транспортно – логістичні системи підприємств: формування та функціонування: монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. 207 с.
8. Перебийніс В.І., Помаз О.М. Транспортний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції: монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 187 с.
9. Перебийніс В.І., Федірець О.В. Енергетичний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції: монографія. Полтава : ПУЕТ, 2011. 190 с.
10. Седлачек Томаш. Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи ; пер. з чес. Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. 520 с.
11. Ткач В.І. Імітація : SMS – життя. Чернівці : Букрек, 2012. 472 с.

Post Reply

Return to “7. Економічні та соціальні проблеми розвитку громад, територій та суб’єктів господарювання. . Economic and social problems of development of communities, territories and business entities”