Денисенко О.В. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Post Reply
PUETEKBEIC
Администратор
Posts: 107
Joined: 15 Nov 2020, 22:58

Денисенко О.В. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Post by PUETEKBEIC » 19 Nov 2020, 00:15

О.В. Денисенко., магістр
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Сутність планування в системі охорони здоров’я полягає у визначенні необхідної кількості людей, рівня їх знань і умінь, ресурсів, яких вони потребують для досягнення зазда¬легідь поставлених цілей і завдань [1]. До таких цілей можна віднести: чітке визначення суб’єкту та об’єкту управління; завдання, термін, місце, методика її проведення; групи населення, на які розраховані ті чи інші елементи планування. Оскільки планування є невід'ємним елементом процесу розвитку охорони здоров'я, воно пов'язане з підготовкою, розподілом і ефективним використанням фахівців. Цей важливий компонент планування національної системи охорони здоров'я відіграє суттєву роль у плануванні загального процесу соціально-економічного розвитку і ґрунтується на загальних національних принципах, тактиці і стратегії.
Прогнозування як важлива складова процесу пранування галузі охорони здоров’я зачіпає такі напрямки[2]:
1. поліпшення якості та підвищення ефективності медичних послуг на догоспітальному етапі, в той числі на дому та невідкладної медичної допомоги,
2. більш раціональне використання ліжкового фонду,
Прогнозуються також застосовується для анітарно-епідеміологічного нагляду, гігієнічної експертизи, моніторингу за станом здоров'я населення та середовища проживання людини; виявлення регіонів, готових до змін; визначення оптимальних і встановлення рівня забезпечення ресурсами.
При прогнозуванні основних показників розвитку охорони здоров'я залучаються дані демографічних прогнозів [1]:
- про чисельність населення в планованому періоді;
- його статево-віковою структурою;
- відомості про стан здоров'я населення;
- розрахункові дані про діючої мережі лікувально-профілактичних, санаторно-профілактичних, аптечних, санаторно-курортних і оздоровчих установ, закладів відпочинку з розбивкою цих даних за формами власності, міській та сільській місцевості.
Аналізуються можливості вітчизняної та медичної промисловості, рівень медичного обслуговування по регіонах країни, визначаються райони і види лікувальної допомоги, які повинні розвиватися в плановому періоді.
Науковці визначають такі найбільш важливих принципів збору і використання технічних даних для прогнозування в галузі охорони здоров’я [1]:
- тісний зв'язок статистики організації охорони здоров'я із статистичними даними про здоров'я й освіту населення.
- фахівці в галузі статистики повинні брати участь у роботі на всіх етапах процесу планування.
- під час збору даних необхідно врахувати можливості статистичної системи країни. Планування використання людських ресурсів неминуче збільшує обсяг загальнонаціональної статистичної системи.
- різноманітні компоненти досліджень повинні бути збалансовані. Планування часто сповільнюється або стає марним через дисбаланс між зібраними даними і практичними можливостями їх розробки. Наприклад, розробка детальних дорогих проектів при вивченні попиту з використанням недосконалої техніки може призвести до великої кількості помилок.
- зібрані дані повинні впливати на прийняття рішень, що часто ігнорується на практиці. Спеціальні дослідження слід починати, якщо попередній аналіз показує, що результати цих досліджень необхідні і будуть сприяти виявленню і правильному вирішенню певної проблеми.
- перевага повинна надаватися якості і коректності даних, а не їх загальній кількості. Краще, якщо причетні до планування фахівці будуть мати у своєму розпорядженні детальну і точну інформацію, отриману вибірково, ніж матеріал з високим рівнем помилок, стосовно усього населення або всіх закладів охоро¬ни здоров'я. Проте, бажання одержати великий обсяг даних і незнання техніки вибіркових досліджень часто призводять до ігнорування цього принципу.
Значна кількість показників у сфері охорони здоров я потребує застосування економіко-математичних методів та моделей, здатних підвищити точність розрахунків та якість отриманих прогнозних значень.


Список використаних джерел

1. Біостатистика / за заг. ред. В.Ф. Москаленка. - К.: Книга плюс, 2009. - 184 с.
2. Соціальна медицина і організація охорони здоров'я (для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації /За заг. ред. В.Ф. Москаленка. - К.: Книга плюс, 2010. — 328 с.

Post Reply

Return to “3. Прогнозування економічних систем і процесів . Forecasting of economic systems and processes.”