Яріш О.В., Мареха Є.Р. КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Post Reply
PUETEKBEIC
Администратор
Posts: 107
Joined: 15 Nov 2020, 22:58

Яріш О.В., Мареха Є.Р. КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Post by PUETEKBEIC » 19 Nov 2020, 00:29

О.В. Яріш , к.е.н., доцент,
Є. Р. Мареха, магістр
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА


Необхідність оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства – потенційного об'єкта інвестування – беззаперечний факт для будь-якого з суб'єктів інвестиційної діяльності. Причина криється у визнанні того факту, що комплексний підхід до організації інвестиційного процесу передбачає обов’язкову попередню оцінку потенціалу тієї економічної системи, яка покликана забезпечити необхідну економічну і іншу ефективність даного процесу.
Оцінка рівня інвестиційної привабливості підприємства передбачає застосування різних методів аналізу: від експертного опитування і рейтингової оцінки до багатофакторної регресійної моделі, а їх результатом виступає побудова інтегрального показника. Розбіжність між одержаними результатами зумовлена адекватністю, як самі моделі, так і складом факторів, які включено до оцінки [1].
Як свідчить проведений моніторинг сучасного методичного забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємств у вітчизняній і зарубіжній літературі, переважна більшість авторів інформаційну базу такої оцінки звужує до кількісних індикаторів, ігноруючи широкий спектр якісних критеріїв. Проте, з повною впевненістю можна стверджувати, що у сучасних умовах ці фактори є не менш інформативними та надають об’єктивності реальній ситуації щодо рівня інвестиційної привабливості інвестиційного об’єкта.
Одним з методичних підходів до такої оцінки, що включає, як кількісні, так і якісні фактори – є кваліметрія. Термін «кваліметрія» утворений від латинського qualitas – якість і грецького μέτρο – міра, вимірювати, був запропонований у 1968 р. групою радянських науковців на чолі з Г. Г. Азгальдовим. Поява теорії кваліметрії була зумовлена нагальною необхідністю більш ефективного та наукового обґрунтування управління якістю вироблюваної продукції [3].
У сучасному тлумаченні, кваліметрія – це науковий напрям, в межах якого вивчається методологія і проблематика комплексного кількісного оцінювання якості будь-яких об’єктів, а не лише якості продукції [2].
Пропонуємо методику оцінки інвестиційної привабливості виробничих підприємств, яка ґрунтується на базових методичних принципах визначення інвестиційної привабливості, проте вважаємо за доцільне доповнити її чинниками, які б характеризували внутрішнє та зовнішнє середовище об’єкту оцінки, щоб поєднати вплив інвестиційної привабливості території, галузі та господарюючого суб’єкта.
Основу запропонованої методики оцінки інвестиційної привабливості виробничих підприємств складає ієрархічне «дерево властивостей» на першому рівні якого розташовані обрані фактори, а на другому рівні - кількісні та якісні показники, що характеризують властивості першого рівня (рис.1).
Image[/url]
Рисунок 1 - Ієрархічне «дерево властивостей» інвестиційної привабливості виробничих підприємств (уточнено автором)

Фактори 1 та 2-го рівнів в рамках запропонованого кваліметричного підходу щодо оцінки інвестиційної привабливості виробничого підприємства згруповано у таблиці 1 [1].
Таблиця 1 – Фактори 1 та 2 рівнів кваліметричної моделі оцінки інвестиційної привабливості виробничого підприємства
Image
Використання кваліметричної моделі в економічних дослідженнях ускладнено необхідністю внесення різнорідних та різноспрямованих якісних та кількісних показників до єдиної шкали вимірювань. Серед багатьох методів вимірювання факторів, у прикладній кваліметрії нами обрано бальну систему оцінок, що дозволяє привести кожен фактор до єдиного співставного виміру.

Список використаних джерел
1. Фокина О.М. Оценка инвестиционной привлекательности промышленного предприятия [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/otsen ... a-1/viewer
2. Педченко Н. С. Кваліметрія при оцінюванні фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123 ... _45_11.pdf
3. Чернушкіна О. О. Застосування методу кваліметрії для оцінювання діяльності працівників підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/ ... %d0%af.pdf[url=http://forumimage.ru/show/110365686]

Post Reply

Return to “4. Методи і системи прийняття управлінських рішень.Methods and systems of management decision-making.”